1. <output id="vjhnf"></output>

   <code id="vjhnf"></code>
   <code id="vjhnf"></code>

  2. 講中國歷史,看歷史知識,盡在講歷史網

   歷史揭秘:姜維真的是諸葛亮的接班人嗎?

   來源:講歷史2018-02-24 15:47:43責編:桂婷人氣:
   字號:小號|大號
   【內容導讀】姜維,一個魏國的小將領,投降蜀國后,因為才華和羌族血脈,被諸葛亮留在了身邊,此后,經歷三任領導,憑借多次北伐,官居大將軍,達到了降將很難達到的高度,在劉禪投降后…

   jiāngwéi,wèiguódexiǎojiānglǐng,tóujiàngshǔguóhòu,yīnwéicáihuáqiāngxuè,bèizhūliàngliúzàileshēnbiān,hòu,jīngsānrènlǐngdǎo,píngjièduōběi,guānjiāngjun1,dàolejiàngjiānghěnnándàodegāo,zàiliúchántóujiànghòu,ránwàngwǎnkuánglán,fǎnfāngzhǔjiāng ,jiùshìzhèyàngdeniúrén,zhūliàngquèbìngméiyǒujiāngshǔguótuōgěi,shìyǎnxiǎoshuōzhōng,miáohuìdezhūliàngchuánrén 

   jiāngwéirén

   jiāngwéi,yuē,tiānshuǐxiànrén,jiùshìxiànzàidegāngān,xiǎojiāngdeqīnjiàojiāngjiōng(hěnyǒuxìngdemíng),shìtiānshuǐjun4degōngcáo,jiùshìtiānshuǐjun4shǒudejun4shǒushū,tiānshuǐzhèfāng,kàojìnshǎoshùmín,,qiāngróngpànluàn,jiāngjiǒngyīnwéiyǎnlǐngdǎo,bèishāle 

   lǎojiāngdeyīngyǒngshìgǎndòngleshǎorén,zhèngnéngméidiǎnbiǎoshì,shìjiāngwéihěnxiǎojiùbèishòuzhōnglángjiāngdeguānzhí,qīnle,jiāngwéizhīnéngqīnxiàngwéimìng,shí,xiǎojiāngwéideǒuxiàngshìxuéshīzhèngxuán,fènghángdeshìhànshìzhèngtǒngtào 

   <rb>歷</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>姜</rb><rt>jiāng</rt><rb>維</rb><rt>wéi</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>諸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>班</rb><rt>bān</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

    gōngyuán228nián,jiāngwéi26suì,gēnsuítiānshuǐtàishǒuzūndàoshìchágōngzuò,érshí,zhūliàngshēngdōng西,běikāishǐ,zhǔdòngjìngōngshān,wèiguóháozhǔnbèi,沿yánxiǎochéngshìméizěnmekàngjiùtóujiàngle,huòshìhài,huòshìhuáijiāngwéiděngrénderénpǐn,zǒngzhī,tiānshuǐtàishǒuliánpǎodàoleshàngguīxiàn 

   shí,jun1jìng,jiāngwéiréngēnzhelǎodeyǐng,láidàoshàngguī,xiànchéngménjīngguānle,zěnmehǎndōuméiyòng,dànshìhuídàoxiàn,háishìbèizhīménwài,jiùbèimàiledejiāngwéi,jiùzhèyàngchénglezhūliàngde érshǔhànjun1shùnjiēshōulenánān tiānshuǐāndìngsānjun4hòu,zhāngxiájiētíng,zhàoyúnguǎzhòng,shī,běishībài,línzǒu,zhūliàngdàizǒuleqiānduōrénkǒufǎnhuíhànzhōng,tónghángde,jiùyǒujiāngwéi jiāngwéichūshēngtiānshuǐxìng,suīránwèiyǒudiǎn,jìngtiānshuǐjiāngshìshìjiārén,háiyǒuqiāngxuètǒng,érqiāngzhèngshìwèi shǔliǎngguólǒngdewàishì,huòshìzhèxiēyuányīn,huòshìjiāngwéiniánqīngyǒuwéi,huòshìbèidexuéshídòng,zǒngzhī,zhūliàngkàndàojiāngwéihòu,leàicáizhīxīn,jiāngdàizàileshēnbiān 

   zhèngshìzàishǔguójun1zhèngshǒuzhūliàngdexià,jiāngwéikāishǐlepíngqīngyún,gōngyuán229nián,bèifēngwéicāngcáoyuàn,jiùshìhòuqínzhǎng,jiāfèngjiāngjun1 fēngdāngyángtínghóu,jiǔqiānshēngjiāngwéiwéizhōngjiānjun1zhēng西jiāngjun1 gōngyuán234nián,zhūliàngzuìhòuběishībài,zàizhàngyuán,huídàochéngdōuhòu,jiāngwéibèirènmìngwéiyòujiānjun1hànjiāngjun1,fēngpíngxiānghóu 

   zhūliàngdejiēbānrénzhēndeshìjiāngwéima

   zhèyòushìbèisānguóyǎnniǔdeduànshǐ,ànzhàoshǐzǎi,jiāngwéidǐngduōsuànshìzhūliàngdesānchéngrén,yīnwéishàngmiànháiyǒuliǎngrén:jiǎngwǎnfèi,

   zhèjiǎngwǎn,gōngyǎn,jīngzhōuběnlínglíngxiāngxiāngrén,yīnwéiyīngjun4xiāo,yòuyǒuwénhuà,zàidānghěnyǒumíng,chìzhīzhànhòu,liúbèizhànlǐngjīngzhōujun4,jiǎngwǎnjiùzàizhèshíhòu,jìnleliúbèide,chuānhòu,bèirènmìngwéiguǎngdōuxiànlìng suīránshǔhànchuàngshǐrénliúbèi,yīnwéijiǎngwǎnzàigōngzuòshíjiānjiǔ,zěnmedàijiàn,dànshìCEOzhūliàng,quèhěnshǎngshíxiǎojiǎng,gōngyuán219nián,liúbèifēnghànzhōngwánghòu,jiǎngwǎncóngfāng調diàodàozhōngyāng,rènshàngshūláng,hòurènchéngxiàngdōngcáoyuàn cānjun1 

   zhūliàngkāishǐběihòu,zuòzhènhòufāng,yùnshūliángcǎozhāobīngyuánde,jiùshìjiǎngwǎn rènjun1shìhángdòng,dōuyǒunéngchūxiànwài,shènzhìquánjun1méi,érzhūliàngzàigěiliúchándexìnzhōng,jiùdiǎnmíng,jiǎngwǎnwéijiēbānrén 

    chénruòxìng,hòushìwǎn -- sānguózhì 

   jiànxìngshíèrnián,jiùshìgōngyuán234nián,zhūliàngbìngshìzhàngyuán,jiǎngwǎnbèirènmìngwéishàngshūlìng jiǎjiē zhōushǐ jiāngjun1,shàngshūshì,fēngānyángtínghóu,gōngyuán238nián,jiǎngwǎnkāizhìshì,lǐng,deguānzhí,jiādōuzhīdào,wèilièsāngōngzhīshàng,chúlehuáng,jiùle tóngnián,bīngpíngdìngliáodōng,érjiǎngwǎnzàishíjìnzhùhànzhōng,zàikāijìngōngshì,děngdàiwèiguóshēngbiàn,liánsūntóngchūbīng suíjiǎngwǎntóngjìnzhùhànzhōngde,háiyǒuyíngjiāngwéi,zuòwéipiānshī,jiāngwéizàizhèduànshíjiān,duōjìnqiāng,zhǔnbèiliánqiāngduìwèiguózuòzhàn,xiàoguǒ 

   <rb>歷</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>姜</rb><rt>jiāng</rt><rb>維</rb><rt>wéi</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>諸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>班</rb><rt>bān</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

   jiǎngwǎnzàihànzhōng,dàijiùshìliùnián,zàizhèliùniánshíjiān,jiǎngwǎnduìzhūliàngdeběi,duànpán,zuìhòutiàochū,zhǔnbèiyòngjīngruìshuǐshī,zhǔnbèicóngshuǐ,jìngōngsānguóbiānjìngwèixìng shàngyōng,yīnwéishēnzhìgēnshàng,bìngzhòng,hángdòngbànérfèi shí,jiǎngwǎnkāishǐkǎo,chéngrénwèn,érxiàngyōngyǒuhǎorényuándefèi),kāishǐdēngchǎng 

   fèi,wénwěi,jiāngxiàméngxiànrén,fèideqīnhěnzǎojiùle,xiǎofèizhígēnzhefèirénshēnghuó,zhèfèirényǒu,zhèngshìzhōutàishǒuliúzhāngdeqīn,nián,liúzhāngpàishǒuxiàláijiēmenzhōu,hǎoméiduōjiǔ,liúbèijiùláile fèishìshǔshǎoniántiāncáizhèlèixíngde,zhōuběnshìrénshūlóng dǒngyǔnmíng,zhèdǒngyǔnshìshǔhànzhōnglángjiāngdǒngdeér,shìzhūliàng jiǎngwǎn fèimíngdeshǔhànxiàngzhī,dànshìdequányuǎnméiyǒuqiánsānwèide,gōngyuán243nián,dǒngyǔnbèifēngwéiguójiāngjun1,èrnián,jiānzhíshàngshūlìng,chéngwéifèidezhùshǒu,quèfèideháizǎo,246niánjiùshìle 

   suǒzhìshǐzhìzhōng,jiāngwéidōuméiyǒudàoguò,zhūliàngjiǎngwǎnzhǒng,tǒnglǐngjun1zhèngquándegāo 

   jiǎngfèi,zhūliàngshí,zhezhòngpéiyǎngde,jiùshìjiǎngwǎnfèiliǎngrén,jiǎngwǎndeshìzuòzhènzhōngyāngdehángzhèngnéng,fèideshìwàijiāonéng,shíhòudefèi,jīngchángchūchàdōng dōngshǔhànsuīránliánkàngcáo,fènghángrénderénjiùshìpéngyǒudezhǔn,dànshìwàiguóchū使shǐ,cóngláidōushìchàshì,yàomiànduì滿mǎncháowéndediāonán,huídehǎo,yàomezuìrén,yàomexièfāngdejun1shì,zhūliàngshǒufǎng,jiùshézhànqún,héngfēi 

   hěnmíngxiǎn,fèilèideqiánrèn,duìchū使shǐzhèjiànshì,chùdehěnhǎo gōngyuán225nián,zhūliàngnánzhēnghuícháo,滿mǎncháowényuǎnhángshíxiàngyíng,zàichēshàngdezhūliàng,yāoqǐnglexīnrénfèitóngzuòchē,hòufèikāishǐpíngqīngyún 

   zhūliànghòu,fèiwéihòujun1shī,jiǎngwǎnbìngzhòngshí,fèijīngzuòshànglejiāngjun1dewèizhì,shàngshūshì,tóngniánjiāngwéishēngzhí,zuòlezhèn西jiāngjun1,lǐngliángzhōushǐ èrnián,cáowèijiāngjun1cáoshuǎng xiàhóuxuán,yòngshǔguólǐngdǎobānjiāojiēzhī,jìngōnghànzhōng shíhànzhōngdeshǒujiāngjiàowángpíng,jiùshìgēnsuíshǒujiētíng,sānguóyǎn,duànquànyàotúnbīngshānshàng,bìnggěizhūliàngxiěxìndejiānglǐng,wángpíng,jun1,西dàngrén,jiùshìxiànzàidechuānshěngxiàn wángpíngshìér,xiǎoshíhòujiùbèixìngrénjiāshōuyǎng,cáocāozhànlǐnghànzhōngshí,jiānghànzhōngfènmín,bāokuòwángpíng,qiāndàoleguānzhōng,bèirènmìngwéidàixiàowèi,gōngyuán219nián,liúbèicáocāozhēngduóhànzhōng,hànzhōngzhīzhànshènghòu,wángpíngtóujiàng,jìnleliúbèizhènyíng,guānzhíménjiāng jiāngjun1 

   cáoshuǎng

   shíwànjun1jìngōnghànzhōngshí,wángpíngdebīngsānwàn,yòngwèiyánshí,jīngyíngdefáng,miànshǒuxìngshì,wángpínghòuyīng,miànfángzhǐwèijun1fènbīngjìngōnghuángjīnchéng hòu,fèilǐngjun1,chíyuánhànzhōng,bàiwèijun1hòu,cáoshuǎngchè退tuì 

   érzhèduànshíjiāndejiāngwéi,zhǔyàogōngzuò,jiùshìfǎnqiāng,fǎnchūwèiguó,gōngyuán247nián,yóubiǎoxiànyōu,jiāngwéishēngwéiwèijiāngjun1,fèitóngshàngshūshì jiùshìzàizhènián,jiāngwéidechéngguǒkāishǐxiǎnxiàn,yōngzhōu liángzhōuděngdeqiāngrén,kāishǐdetóujiàngshǔguó,zuòwéijiēyīng,jiāngwéijun1chūlǒngyòu,wèiyōngzhōushǐguōhuái tǎoshǔjun1xiàhóuzhàntáo西,zhànzhēngdejiéguǒjiùshì,qiāngrénshǒulǐngbáiwén zhìdàiděnglǐngrénqiānshǔguójìngnèi chángdàotiántóudejiāngwéi,zàixiàngjiāngjun1fèichūběi,érshídeshǔguó,yuánběnbáoruòdeguókāishǐchūxiàntài,wéileānshǔguójìngnèidezhōushì,fèizhǔzhāngxiānhuīguó,jiějuéleliángdàiwènhòu,zàiběi 

   <rb>歷</rb><rt>lì</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt>:<rb>姜</rb><rt>jiāng</rt><rb>維</rb><rt>wéi</rt><rb>真</rb><rt>zhēn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>諸</rb><rt>zhū</rt><rb>葛</rb><rt>gě</rt><rb>亮</rb><rt>liàng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>接</rb><rt>jiē</rt><rb>班</rb><rt>bān</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>嗎</rb><rt>ma</rt>?

   hòu,shǔguókāishǐlehuīshēngchǎn,gōngyuán252nián,liúchánrènmìngfèiwéikāichéngxiàng,使shǐchéngwéishǔguósānwèiquánqīngcháodechén,érzhèngyīnwéifèi,jiāngwéishǐzhōngméiyǒudàozàiběidehuì  děngchéngxiàngyuǎn,chéngxiàngyóunéngdìngzhōngxià,kuàngděng!qiěbǎoguózhìmín,jìngshǒushè,gōng,néngzhě,wéijiǎoxìngérjuéchéngbài ruòzhì,huǐzhī  --yǐn hànjìnchūnqiū 

   gōngyuán253niánchūnjiē,wénbǎiguānjiǔbàinián,zhènián,shìfèikāidenián,zhèngsuǒwèirénféngshìjīngshénshuǎng,fèijiùduōlebēi,méixiǎngdào,zhōng,yǒujiàoguōxiūdewèiguójiàngjiāng,chéngluànzǒudàofèishēnbiān,chādāo,lǎofèigěishāle guānguōxiūdeshāréndòng,jiùhěnyǒule,fǎnzhèngméiwènchūjiéguǒlái,yǒushuōshìwèiguódejiāndié,yǒushuōshìxiǎngniànwèiguólǎojiāle,dāngrányǒuréngēn,shìjiànzuìshòuzhělùn,huáishìjiāngwéixiàdeshǒu,zǒngzhī,zàifèihòu,jiāngwéijiùxiàngtuōjiāngde,quánmiànzhǔchíběi 

   suǒshuō,zhēnzhèngdesānguójuénéngwàngdiàozhèngshǐ,jiāngwéibìngfēishìzhūliàngzhīhòudejiēbānrén,zhōngjiānháiyǒujiǎngwǎnfèi,érjiāngwéichōngliàngjiùsānchéngrénle 

   miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

   • 《西游記》中天蓬元帥被貶下凡的隱情是什么

    天庭對于男女私通問題又明文規定,但是一般真的抓到的話是寬大處理的。那么豬八戒的處罰怎么這么重呢?這里面另有隱情,先從他調戲嫦娥說起吧。有人對豬八戒“調戲”嫦娥一案持懷疑態度,因詳情>>

    2018-02-24 11:36:03
   • 慈禧太后的臨終遺言為什么要嚴防女人與太監

    光緒三十四年(即1908年,編者注),慈禧太后病勢沉重,進入彌留狀態。御醫們手忙腳亂,開了一劑益氣生津之方,想妙手回春。這是慈禧太后一生中最后一劑藥方,可惜此方可以生津益氣,但無法挽救她的老命。一個時詳情>>

    2018-02-24 11:36:00
   • 解密江南第一風流才子唐伯虎 其實并不“風流”

    在民間,提及明代書畫家、文學家唐伯虎,總冠之以“江南第一風流才子”之名。這里的“風流”有文采飄逸、性情狂放不羈之意,但更多的是被理解為形跡放縱,尤其是當詳情>>

    2018-02-24 11:09:00
   • 清朝絕世美女竟被三個貪官占有最后落得自殺

    英雄難過美人關,美女都愛英雄,這是一個亙古不變的定律,古代的女子比現代的女子更為崇拜英雄,但是在古代,女子卻沒有能力去左右自己的愛情,以至于,女子都像物品一樣贈來贈去。網絡配圖上乘的姿色是古代平民女子詳情>>

    2018-02-24 11:08:57
   • 宋江只顧兄弟情卻終身不近女色究竟有何原因

    看過《水滸傳》的人都知道,宋江作為108好漢中的大哥大,一直以昂揚正氣、大義凜然的形象示人。在書中的描寫里,宋江不管是對兄弟還是陌生人都十分講義氣,為人慷慨豪邁,但是就是這樣一位堂堂正正的君子為什么終詳情>>

    2018-02-24 11:08:54
   • 西門慶的四大夢中情人是誰?揭西門慶夢中情人

    傳世名著《金瓶梅》中,妻妾成群的西門慶有四大“夢中情人”。她們是誰呢?且看《金瓶梅》第五十七回中的一段對話:西門慶的大老婆吳月娘見丈夫風流成性,整天拈花惹草,就借佛法來勸他&l詳情>>

    2018-02-24 10:38:05
   • 八府巡按和九門提督都牛的不得了 哪個更厲害?

    在清朝古裝劇里,有兩個出鏡率很高的官職,一個是八府巡按,一個是九門提督。在影視劇里這兩種官員一出場都是威風八面,牛的不得了。《康熙微服私訪記》里張國立扮演的康熙一到危及時刻,八府巡按于世龍就趕來救駕了詳情>>

    2018-02-24 10:38:02
   • 兄弟之間也有貓膩? 劉備為何唯獨沒給關羽封侯

    古之帝王,為籠人心,固爪牙,顯威儀,示恩寵,往往會把加官、晉爵、封侯等等,作為一種有效手段,頻頻使用。如翻翻《三國志·蜀書》就知道,劉備的西蜀,也沒少用封侯這個法寶,這一手段。西蜀前前后詳情>>

    2018-02-24 10:38:00
   • 她是白富美卻主動嫁草根 二十年后丈夫做皇帝

    954年正月,在開封的皇宮中,后周皇帝郭威病重,在文武重臣的簇擁下,有三個人跪在皇帝的床榻前,準備聆聽皇帝最后的遺訓。這三個人與郭威關系密切,一個是女婿,一個是內侄,一個是外甥。在此之前,郭威已確立內詳情>>

    2018-02-24 09:58:36

   歷史解密戰史風云野史秘聞風云人物文史百科

   讀三國,“品”三國——劉皇叔篇

   中國的每一段歷史都有它獨特的一面,春秋戰國時的百家爭鳴思想大開放與氣勢磅礴的諸侯爭霸遙相呼應、秦漢時的國家的統一與社會文...詳情>>

   开心丁香婷婷深爱五月